ERL TEKNİK ENERJİ A.Ş.
KİŞİSEL VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

 1. Genel Bilgi

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 20. maddesi uyarınca, herkes kendisi ile ilgili kişisel verilerin korunmasını talep etme hakkına sahiptir. Bu hak, kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) kişisel verilerin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanımıştır.

ERL Teknik Enerji Anonim Şirketi (Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır), KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, kişisel veri sahiplerinin veri sahipliği sıfatlarından doğan haklarının değerlendirilmesi ve kişisel veri sahiplerine yapılması gereken bilgilendirme işbu Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu aracılığıyla gerçekleştirilmelidir.

2.      Başvuru Hakkı

 • Başvuru Konuları

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca, kişisel verileri işlenen herkes Şirketimize başvurarak kendisi ile ilgili aşağıda yer alan konularla ilgili taleplerde bulunabilir:

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin  işlenme  amacı  ve  bunların  amacına  uygun  kullanılıp  kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişisel

veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın

giderilmesini talep etme.

2.2.    Başvuru Hakkının Kapsamı Dışında Kalan Durumlar

KVK Kanunu’nun 28. maddesi gereğince, aşağıdaki hallerde kişisel veri sahiplerinin haklarını ileri

sürmeleri mümkün olmayacaktır:

 • Kişisel verilerinin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi,
 • Kişisel verilerinin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,
 • Kişisel verilerinin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi,
 • Kişisel verilerinin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya

ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları  tarafından  yürütülen  önleyici,  koruyucu  ve  istihbarî  faaliyetler  kapsamında işlenmesi,

 • Kişisel verilerinin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

KVK Kanunu’nun 28. maddesinin 2. fıkrası gereğince kişisel veri sahiplerinin haklarını (zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç olmak üzere) ileri sürmeleri mümkün olamayacaktır:

(1) Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.

(2) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.

 • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.
 • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

3.      Başvuru Araçları

Kişisel veri sahiplerinin KVK Kanunu’ndan doğan haklarına ilişkin başvurularının, KVK Kanunu’nun

 1. maddesine uygun bir biçimde yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (“Kurul”) belirleyeceği diğer yöntemler ile tarafımıza iletilmesi gerekmektedir:

Başvuru Yöntemi

Açıklama

Başvuru Adresi

İnternet sitesi

Başvuru Formu adresinde yer alan Başvuru formunun doldurularak ıslak imzalı bir nüshasının yazılı olarak bizzat ya da noter aracılığı ile iletilmesi

………………..

Elektronik ortam

Kişisel veri sahibine ait kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da kişisel veri sahibi tarafından ERL Enerji’ye daha önce bildirilen ve ERL Enerji sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi uzantılı e-posta adresi aracılığıyla gönderilmesi

ERL@hs02.kep.tr

info@erl.com.tr

*Başvuru gönderimlerinin “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılarak iletilmesi gerekmektedir.

 

4.      Kişisel Veri Sahibi İletişim Bilgileri

Adı Soyadı

 

T.C.                Kimlik Numarası/Yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası

 

Telefon Numarası

 

E-posta Adresi

 

Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi

 

Şirketimiz ile Arasındaki İlişki

  Ürün veya Hizmet Alan Kişi              Tedarikçi

   Potansiyel Ürün veya Hizmet Alan Kişi

  Ziyaretçi                                          Veli/Vasi/Temsilci

  Diğer

 

Lütfen belirtiniz:                                          

5.      Kişisel Veri Sahipleri Tarafından Yöneltilebilecek Talepler

Lütfen kişisel verilerinize ilişkin başvurunuzun konusunu aşağıda sayılanlar arasından seçiniz:

Talep Edilebilecek Konular ve Kanuni Dayanak                                                  Seçiminiz

1     Şirketiniz bünyesinde kişi

(KVK Kanunu md. 11/1 (

sel verilerimin işlenip işlenmediğini öğrenmek istiyorum.

a) )

2     Eğer  kişisel  verilerim iş

ediyorum.

(KVK Kanunu md. 11/1 (

leniyorsa  bu  veri  işleme faaliyeti  ile  ilgili  bilgi  talep

b) )

3     Eğer kişisel verilerim işleniyorsa bu veri işlemesinin amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek istiyorum.

(KVK Kanunu md. 11/1 (c) )

4     Kişisel  verilerimin  yurt aktarılmadığını ve aktarılı

(KVK Kanunu md. 11/1 (

içinde  ve/veya  yurtdışında  üçüncü  kişilere  aktarılıp yorsa, üçüncü kişiler hakkında bilgi talep ediyorum.

ç) )

5     Şirketiniz / kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde eksik veya yanlış işlenen kişisel verilerimin düzeltilmesini talep ediyorum.

(Talep  halinde  eksik  veya  yanlış  olduğunu  düşündüğünüz  kişisel  verilerinizin düzeltilmesi için doğru ve tamamlayıcı bilgi / belgelerin iletilmesi gerekmektedir.)

(KVK Kanunu md. 11/1 (d) )

6     Kişisel    verilerimin   işlenmesini    gerektiren   sebeplerin      ortadan   kalktığını düşünüyorum ve bu çerçevede kişisel verilerimin;

–         Silinmesini                                

–         Anonim hale getirilmesini          

talep ediyorum. (seçiminizi x işareti koyarak belirtiniz.)

(KVK Kanunu md. 11/1 (e) )

7     Eksik  ya  da  yanlış  işle aktarıldığı üçüncü kişiler

(KVK Kanunu md. 11/1 (

ndiğini  düşündüğüm  kişisel  verilerimin  (Talep  No:5)

nezdinde de düzeltilmesini istiyorum.

f) )

8     Eksik  ya  da  yanlış  işlendiğini  düşündüğüm  kişisel  verilerimin  (Talep  No:5) aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de;

–         Silinmesini                                

–         Anonim hale getirilmesini          

talep ediyorum. (seçiminizi x işareti koyarak belirtiniz.)

(KVK Kanunu md. 11/1 (f) )

9     Kişisel  verilerimin  münh

suretiyle aleyhime doğan

(KVK Kanunu md. 11/1 (

asıran  otomatik  sistemler  vasıtasıyla  analiz  edilmesi sonuca itiraz ediyorum.

g) )

10   Kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle uğradığım zararın

giderilmesini talep ediyorum.

(KVK Kanunu md. 11/1 (h) )

6.      Şirketimizin Başvurulara Cevap Verme Usulü ve Süresi

KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak Şirketimiz, kişisel veri sahibinin Şirketimize yapmış olduğu başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret kişisel veri sahibinden talep edilebilecektir.

Kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak amacıyla, Şirketimiz tarafından, başvuruda bulunan kişiden kimlik ve yetki tespiti amacıyla bilgi talep edebilecektir.

Kişisel veri sahibinin başvurusu aşağıda belirtilen durumlarda reddedilebilecektir:

 • Diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engellemesi
 • Orantısız çaba gerektirmesi
 • Bilginin kamuya açık bir bilgi olması
 • Başkalarının gizliliğini tehlikeye atması
 • KVK Kanunu uyarınca kapsam dışında kalan hallerden birinin mevcut olması (Bkz.2)

Lütfen yapmış olduğunuz başvurunuza Şirketimizin vereceği yanıtın tarafınıza bildirilme tercihinizi

belirtiniz:

1

Yazılı olarak teslim almak istiyorum.

 

2

Elektronik olarak gönderilmesini istiyorum.

 

7.      Kişisel Veri Sahibinin Kurul’a Şikâyette Bulunma Hakkı

KVK Kanunu’nun 14. maddesi uyarınca, başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya başvuruya süresinde cevap verilmemesi hallerinde kişisel veri sahibi, Şirketimizin cevabını öğrendiği tarihten itibaren 30 (otuz) ve her halde başvuru tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içinde Kurul’a şikâyette bulunabilir.

Şirketimize başvuru gerçekleştirilmeden Kurul’a şikâyet söz konusu olamayacaktır.

Kişisel Veri Sahibi’nin (Başvuru Sahibi’nin):

Adı ve Soyadı: Başvuru Tarihi: İmza:

İletişim Bilgileri: